Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

De ondernemer hanteert de garantietermijnen van de fabrikanten en/of merken, waarbij gemeld dient te worden dat de fabrikant of het merk verantwoordelijk is voor de deugdelijke fabricage en/of vervaardiging van een product, een juiste certificering en de gegeven veiligheidsinstructies wanneer ondernemer deze van de fabrikant of het merk overgenomen heeft;

Eventuele gebreken die niet na gebruik of bij eerste gebruik ontstaan dienen bij voorkeur binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen gemeld te worden aan de ondernemer middels het herroepingsformulier, een e-mail naar info@vanzus.nl of door gebruik te maken van het retourportaal op de website van de ondernemer;

Garanties gelden alleen bij juist gebruik van het artikel;

Uitgesloten van garanties zijn:
a. Schade of slijtage door verkeerd gebruik;
b. Opblaasartikelen;
c. Algemene slijtage;
d. Schade door water, vuur, drukken of stoten
e. Schade aan ritsen, veters of knopen die niet al bij ontvangst bestond;
f. Schade die ontstaan is door ondeugdelijk gebruik, abnormale omstandigheden of verkeerd gebruik;
g. Artikelen die gebruiksschade hebben (d.w.z. bijvoorbeeld doch niet uitsluitend slijtage aan zolen, beschadigde neuzen van schoenen, speelgoed wat beschadigd is door onvoorzichtig gebruik, klittenband wat na verloop van tijd minder sluit etc)
h. Artikelen die door de consument zelf of in opdracht van de consument gerepareerd en/of bewerkt zijn behalve door de ondernemer;
i. Artikelen die niet bij ondernemer gekocht zijn;
j. Artikelen waarbij naar redelijkheid en billijkheid niet aan een verwachting van de consument voldaan kan worden;